Volgens een verslag van de Commissie is een miljoen uur aan Europese film gevonden, opgeborgen in blikken en kasten

Volgens een nieuw rapport van de Europese Commissie hebben de meeste Europese instellingen voor filmerfgoed zich nog niet aan de digitale revolutie aangepast en zijn zij nog niet in staat om films digitaal te bewaren. Sommige van onze huidige films zijn voor de komende generaties onherroepelijk verloren en ondergaan hetzelfde lot als de stille films waarvan er slechts 10 % tot ons zijn gekomen. Tezelfdertijd bestaat ook het gevaar dat films uit het vroege digitale tijdperk voorgoed verloren gaan wegens problemen met formattering en interoperabiliteit. Nieuwe technologieën kunnen het publiek een miljoen uur kijkgenot bezorgen met Europese films die momenteel nog in filmblikken en archiefkasten zijn opgeborgen. Toch is slechts 1,5 % van het Europese filmerfgoed op dit moment op commerciële basis of gratis voor het publiek toegankelijk.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes verwoordde het als volgt: "Het is belachelijk dat we in de 21ste eeuw geen toegang hebben tot ons filmerfgoed. Europa heeft hart voor cultuur en het kloppend hart van cultuur is film. Ik ben vastbesloten om het filmerfgoed online te brengen en zal in 2013 een voorstel indienen dat de lidstaten en de belanghebbenden in staat stelt om dat voornemen met vereende krachten te verwezenlijken."

Slechts 1,5 % van het Europese filmerfgoed is gedigitaliseerd. Digitalisering is een eerste vereiste om films online toegankelijk te maken. Zonder deze digitalisering zullen de filmliefhebbers de kansen die door de online‑wereld worden geboden, blijven mislopen. Dat is niet omdat het hen aan belangstelling ontbreekt. Sedert 2009 werden bijvoorbeeld reeds twee miljoen films bekeken op het door de EU gefinancierde online platform "Europa Film Treasures".

Tot de huidige hinderpalen bij de digitalisering moeten de schaarse nationale en particuliere middelen worden gerekend alsook de vereffening van rechten (zowel wat tijd als wat geld betreft).

Zweden en het VK worden beschouwd als voorbeelden van de huidige beste praktijk.

Achtergrond

De Commissie is van oordeel dat de lidstaten met het filmerfgoed rekening moeten houden in het kader van hun nationale digitaliserings‑ en archiveringsbeleid. Dat zou er onder meer moeten toe leiden dat het filmaanbod van het Europeana‑portaal aangroeit. Er moeten innovatieve financierings‑ en verzameltechnieken worden ontwikkeld. Zo zou bijvoorbeeld verder onderzoek naar technieken om archieffilms te scannen kunnen resulteren in lagere digitaliseringskosten. Ook moeten de hulpmiddelen, het materiaal en de vaardigheden om zowel analoge als digitale films te bewaren, worden verbeterd.

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 16 november 2005 een aanbeveling met betrekking tot het cinematografisch erfgoed goedgekeurd.

Het eerste uitvoeringsverslag over de aanbeveling met betrekking tot het cinematografisch erfgoed is gepubliceerd in augustus 2008 en het tweede in juli 2010. In dit derde verslag worden de rapporten geanalyseerd die de Commissie als antwoord op een vragenlijst van de lidstaten heeft ontvangen. De nationale rapporten zijn online beschikbaar in het Engels en in de originele taal.

In januari 2012 maakte de Commissie een door onafhankelijke deskundigen uitgevoerde studie bekend in verband met een "Digitale Agenda voor het Europese filmerfgoed" (Digital Agenda for European Film Heritage).

In oktober 2011 keurde de Commissie een aanbeveling goed betreffende de digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring. De aanbeveling is van toepassing op het culturele erfgoed van Europa, ongeacht de vorm ervan, dus ook op het cinematografische erfgoed.

Parallel hiermee zal de Commissie in 2013 met de belanghebbenden een dialoog aangaan over bepaalde dringende kwesties in verband met auteursrechten, en dus ook over problemen die verband houden met de bewaring en online-toegankelijkheid van erfgoedfilms, en zal zij bepalen of in 2014 een wetsvoorstel moet worden ingediend tot modernisering van Richtlijn 2001/29 betreffende het auteursrecht in de informatiemaatschappij en dus ook of uitzonderingen en beperkingen moeten worden vastgesteld (zie IP/12/1394 en MEMO/12/950).

Meer informatie

Lees het 3de uitvoeringsverslag (3rd Implementation report) over de aanbeveling met betrekking tot het cinematografisch erfgoed, klik door naar de website van Neelie Kroes of volg de Eurocommissaris op Twitter.

Contact :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Nederlands
logo vlaamse overheid